GrafikGrafikGrafikGrafik

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Introduktion
For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå hvilke data vi indsamler, hvorfor vi ind-samler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du meget velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige. 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig person Frank Jensen.
Tel. 29 40 23 39
Mail: sandvedvand@mail.dk 

Dataansvarlig
Sandved Vandværk a.m.b.a.
CVR 12597975 

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand. 

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser over-for dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vore forpligtelser ifølge vandforsyningsloven. 

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand. 

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: 

* Navn, adresse, telefon og e-mail. 2 

* Målernumre, forbrugernummer(kundenummer) 

* Forbrugsdata der kan henføres til en person. 

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen rele-vans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejer-skifte. 

Dine rettigheder efter persondataforordningen. 

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder. 

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsfø-ring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodning om oplysninger der finde som sikkerhedskopier.) 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi det naturligvis gratis, med mindre det kræver en uforholds-mæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vore tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vore tjenesyer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vore sikkerhedskopisystemer.. 

Du har altid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage- til-data-tilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver 

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde: 

Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktiv tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger. 

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vore samarbejdspartnere eller andre betroede virk-somheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er er baseret på vo-res instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. 

Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggø-relse af oplysningerne er nødvendig for at: 

• Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra of-fentlige myndigheder.

• *Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

• Registrere, forhindre eller på anden mådebeskytte mod problemer med bedrageri, sikker-hed eller tekniske problemer.

• Holde vandværket fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejen-dom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig. 

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte vandværket og vore forbrugere mod uautoriseret adgang, æn-dring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. 

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandvær-ket: 

• Antivirus på alle it-systemer der behandler personoplysninger.

• Backup af alle it-systemer der behandler personsystemer.

• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

• Adgangsbegrænsning til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødven-digt.

• Databehandleraftaler med leverandører der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.

• Tavshedserklæringer med personale der har behov for at behandle personoplysninger.

• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der be-handler personoplysninger, for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for per-sondatabehandlingen i vandværket. 

Overholdelse af persondataloven og samarbejde med tilsynsmyndigheder.

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også flere selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge den op. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vore forbrugere. 

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivs-politik angives på denne hjemmeside, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærk-som på dem på en mere iøjefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi om ændringer via e-mail). 

Revisionshistorik
Skabelon tilrettet Sandved Vandværk a.m.b.a. 18.09.2019 Frank Jensen. 

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen