GrafikGrafikGrafikGrafik

Vedtægter

Vedtægter for Sandved Vandværk AMBA

§ 1. navn og hjemsted.
Selskabet, der er stiftet den 17. maj 1934, og er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sandved Vandværk AMBA
Selskabet har hjemsted i Næstved kommune.

§2. formål.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3. medlemmer.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4. medlemmernes rettigheder.
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Næstved Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres gældende vedtægter, regulativ og takstblad.

§5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.
For enhver af Sandved Vandværks forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i Sandved Vandværks indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativer og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet, ved dødsfald medlemmets bo, forpligtiget til af drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for Sandved Vandværk.

Når Sandved Vandværk modtager meddelelse om ejerskift, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for Sandved Vandværk.

§ 6. udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsynings- ledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales  eller udloddes andel i Sandved Vandværks formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. levering til ikke medlemmer (købere)
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet Sandved Vandværk

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne leverancer.

§ 8. generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i april måned.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som, ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af dagsorden og forretningsorden

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5.      Indkomne forslag

6.      Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

7.      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

8.      Valg af bilagskontrollanter

9.       Valg af revisionsfirma

10.     Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af  bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§9. stemmeret og afstemninger.
Hvert medlem har én stemme, uanset at vedkommende ejer flere ejendomme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§10. bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen blandt selskabets medlemmer, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår tre bestyrelsesmedlemmer.

Herudover er der hvert år valg af to suppleanter, som ved afgang af et bestyrelsesmedlem tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen  af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale, og ligeledes efter eget skøn  afholde de nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud, pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11. tegningsret.
Selskabet tegnes af formanden/næstformanden i forening med èt bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12. regnskab.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overdækning der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte bilagskonrollanter, samt af en af bestyrelsen eventuelt ansat revisor.

Bilagskontrollanterne fører en protokol over deres kontrol af billagene. Protokollen underskrives af bilagskontrollanterne.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§13. opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et evt. overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som det opløste selskab.

§14. Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. september 2017 .

Vedtægterne trådte i kraft den 12. september 2017.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen