GrafikGrafikGrafikGrafik

Beredskabsplan

Normalt vil meddelelser om uheld, forureninger altid tilgå administrationskontoret for vandværket, hvorfor alle tiltag vil udgå derfra. Er daglig leder ikke disponibel kommer kontakten til formand eller næstformand på vandværkets mobil.

Straks der er tilgået en meddelelse, skal der vurderes om:
Aflukning af ledning og evt. rep.
Meddelelse til forbrugere
Meddelelse til beredskab 
Der konfereres med alarmeringsplanen for yderligere tiltag.
Ved funktioneringsfejl på vandværket kontaktes Aakjær-El.
Ved almindelig rørskade hos forbruger kontaktes Kærsgaard VVS.

Ved akut rørskade på ledningsnet vurderes skadens omfang sammen med Kærsgaard VVS, og ved større skader og længere reparationer udsendes der meddelelse over regional- og lokalradio.

Ved tilslutninger og planlagte reparationer aftales tid og sted med Kærsgaard VVS og Sandved Entreprenør forretning og der annonceres i Skælskør Avis og Fuglebjergposten med en annonce i tre spalter og 50mm., hvor der beskrives hvilket område evt. med de specifikke husnumre der er omfattet, ligesom tid for arbejdets begyndelse og afslutning oplyses.

Ved meddelelse om forurening af en boring, aflukkes boringen og Næstved Brøndboring tilkaldes, og der tages kontakt til Laboratoriet for udtagning af prøve af forbrugsvand.

Ved meddelelse om forurening af rentvandsbeholderen afkobles denne og beredskabsledningen tilkobles, ligesom beredskabschefen kontaktes for evt. tilkaldelse af koordinationsgruppen.

Ved meddelelse om kogepåbud kontaktes følsomme forbrugere og der udsendes meddelelse over regional- og lokalradio samt lokal TV og TV Øst ligesom der sendes meddelelse til "Sjællandske, hvor man oplyser om påbuddet og evt. varighed. Se i øvrigt alarmeringsplanens bilag C og D.

I tilfælde af opstået krisesituation med svigtende nødgenerator og beredskabsledning, alarmeres beredskabet på telefon 112.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen