GrafikGrafikGrafikGrafik

Vandspild

Godtgørelse af vandspild

Skyldes en del af vandregningen dokumenterbart vandspild, kan man søge om godtgørelse.

Lovgrundlaget for eftergivelse af vandspild kan du læse nedenfor.

Folketinget har med lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand. (Godtgørelse ved vandspild m.m.)

Loven trådte i kraft den 1. januar 2001. da der forelå en række tilfælde, hvor vandspild allerede var konstateret, men hvor de hidtidige regler ikke kunne give mulighed for eftergivelse, det er imidlertid vedtaget, at eftergivelse tillige kan finde sted vedrørende vandspild som er opkrævet hos forbrugerne efter 1. januar 1996.

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfatter skjulte vandinstallationer også rørføring inde i bygninger af definition. Synlige vandinstallationer er på den anden side f.eks. vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere m.v., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.

At vandspildet skal være forårsaget af brud betyder, at vandspild på grund af utætte haner, løbende cisterner m.v., samt defekter i øvrigt, som ikke betegnes som brud, ikke giver ret til eftergivelse.

Eftergivelse gives kun for den del af kravet, som er større end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 kbm.

Endelig er det en betingelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette betyder bl.a. at en eftergivelse normalt kun kan ske en enkelt gang i forhold til den enkelte boligenhed. Flere lækager ved samme boligenhed tyder på manglende vedligeholdelse med deraf følgende behov for renovering af vandinstallationerne.

Med henblik på at begrænse vandspildet bør der udføres tilstrækkelige reparationsarbejder, hvilket bør dokumenteres f.eks. ved kopi af faktura fra VVS installatør, der har repareret skaden.

Forbrugeren skal anmode Vandværket om eftergivelse. Vandværket indsender herefter en skriftlig og begrundet anmodning til den lokale told og skatteregion.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen