GrafikGrafikGrafikGrafik

Vandmåler

Formålet med vandmåler er, at forbruget på hver enkelt ejendom skal kunne måles og afregnes.

Vandværket opsætter derfor vandmålere ved alle ejendomme og dette arbejde udføres kun af Sandved Vandværks VVS håndværker.

Sandved Vandværks VVS håndværker er:
Kærsgaard VVS
Trekanten 4
4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 32 57

Ved ny etablering rettes henvendelse til Sandved Vandværks kasserer, som herefter vil sørge for den videre håndtering af forsyning til den pågældende matrikel.

Kasserer
Frank Jensen
Nyvej 18, 4262 Sandved
Tlf. 55 45 23 34

Placering af vandmåler.
Vandmåleren placeres altid i en målerbrønd, ved nyetablering i henhold til bygherres anvisning, dog max. 1 m. inde på ejendommens område, så vidt det er muligt. Ang. placeringen af målerbrønde i de gamle bydele, er målerbrøndene blevet placeret hvor de gamle stophaner engang stod, måske ikke altid lige hensigtsmæssigt set med nutidens øjne, men disse placeringer vil ved renovering af forsyningsnettet fremover blive flyttet hvis det er muligt, således at målerbrøndenes placering er i tråd med gældende standarder.

Ansvar for vandmåler.
Ansvaret for vandmåleren og dennes funktionalitet påhviler Sandved Vandværk.
Vandværkets bestyrelse samt Vandværkets VVS håndværker skal derfor altid fri adgang til målerbrønd, med ret til at checke eller udskifte vandmåler, hvis dette måtte være nødvendigt.

Kontrol af vandmåler.
I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Aflæsning af vandmåler.
Samtlige vandmålere aflæses af bestyrelsesmedlemmerne i løbet af året. Dækslerne over målerbrøndene bedes synliggjort. I henhold til takstbladet koster det et gebyr på kr. 300,00 såfremt målerbrøndene er tildækkede. Er du i tvivl så ring venligst på telefon 5545 2334.
Henstilling til forbrugerne vedr. aflæsning af vandmåler.
Sandved Vandværk henstiller på det kraftigste til at vandværkets forbruger, at man med jævne mellemrum tilser sin vandmåler. Det anbefales at man tilser og aflæser sin vandmåler ca.1 gang pr. måned.
Når man tilser sin vandmåler skal man være opmærksom på, om de små hjul der er placeret inde i vandmåleren under låget, som man løfter for at aflæse måleren ikke drejer rundt.
Gør de det, må man undersøge om der forbruges vand på ejendommen og er det ikke tilfældet, så har man evt. en utæthed som bør undersøges nærmere.                      

Og hvorfor så det?
Jo, Opstår en utæthed umiddelbart lige efter aflæsning, hvor forbruget har set normalt ud og man ikke tilser sin vandmåler før næste gang der er måleraflæsning, kan man uden at have opdaget det have mistet rigtig mange kbm. vand.
Har man haft et sådan merforbrug grundet utætheder på op til 2000 kbm. vand, bliver det til en regning på vand på ca. 100.000 gode danske kroner og en sådan ekstraregning er der kun forbrugeren til at betale. 

Haner/Ventiler før & efter vandmåler.
De haner/ventiler, der er placeret i målerbrønden på begge sider vandmåleren, fungerer i dag som stophaner for vandforsyningen til ejendommen, disse haner/ventiler bør kontrolleres og afprøves mindst 1 gang årligt, dette for en sikkerheds skyld, i tilfælde af evt. ledningsbrud eller evt. reparation på ejendommens VVS installationer.
Kan hanerne/ventilerne ikke lukkes, bør Kærsgaard VVS tilkaldes tlf. 55 45 32 57.

VVS installationer efter vandmåler er uden for Sandved Vandværks ansvarsområde og det står derfor enhver ejer af ejendommen frit, hvilken VVS håndværker man ønsker at benytte ved evt. arbejde eller reparation på VVS installationerne efter vandmåler.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen